Ученически съвет

Значение на УС:

  1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
  2. Създаването на ученическия съвет е в отговор на потребностите на учениците от активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
  3. Основни принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.

Цели на УС:

  1. Да обединява и представлява учениците от училището.
  2. Да дава гласност на проблемите на учениците.
  3. Да защитава правата и интересите на учениците.
  4. Да стимулира ангажираността в общо-училищния живот.
  5. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността.
  6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

Връзки на УС:


Класните ръководители и учителите;

Училищното ръководство и Педагогическият съвет;

Родителската общност и Училищното настоятелство;

Ученическите съвети на други училища;

Извънучилищни институции, организации и фирми;

Неправителствени организации, сдружения.

 

Финансиране на УС:

Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи .

 

Посетители 1,480 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив