Психолог

Елена Абаджиева – училищен психолог

работно време: от 09.00 ч. -15.30 ч. 

Целта на създаването на тази рубрика е популяризирането на дейността на психолога в училище.

Тук ще се поместват полезни кратки материали, касаещи ученици, родители и учители.

Основните функции, които изпълнява са:

1. Диагностика и проучване – цели откриване на деца, които имат специфични трудности в процеса на обучение с цел установяване на най – подходящите стратегии за преподаване и учене. / Тази дейност се осъществява единствено след заявка от страна на родител./ Училищният психолог осъществява проучвания и наблюдения чрез социометрични карти и анкети на различни теми, целящи оптимизирането на психоклимата в училището – превенция на агресията и тормоза, употребата на алкохол и наркотици сред подрастващите и др.

2. Консултиране – оказване на помощ и подкрепа на ученици, педагози и родители по проблеми свързани с училищния живот – образователни, личностни, поведенчески, свързани с развитието на ученици от всички възрасти, както и с взаимоотношенията между тях. Училищният психолог провежда и индивидуални консултации с ученици след декларирано съгласие на родителите и координиране с училищното ръководство.

Училищният психолог също така подпомага учители и родители относно разбирането на особеностите на всяка възраст, информира относно вариантите за работа с ученици с обучителни трудности, насочва при необходимост към различни специалисти извън институцията на училището.

Към тази функция се подразбира правото на психолога да се намесва при междуличностни конфликти в училището с посредническа цел и превенция на агресивните действия между учениците.

3. Превенция  работата с групи и цели класове, обсъждания в екипи, разработване на идеи и предложения, съвместно с педагогическия персонал, с цел изграждане на позитивен организационен климат в училището, социални умения и компетентности, превантивно противодействие на агресивни прояви, тормоз в училището, употреба на психоактивни вещества (ПАВ) и други.

В училището ще бъде установена практика за групова работа с ученици – в час на класа за сплотяване на учениците, както и формирането на тренинг – групи за подобряване и развитие на социалните умения.

Посетители 3,615 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив