За ученика

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

 ♦ Заявление за промяна на оценката – ТУК

Заявление до класен ръководител до 15 дни- ТУК

Заявление за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание

♦ Удостоверение за дирекция „Социално подпомагане”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/, публикуван в ДВ. Бр. 34 от 28 април 2017 г., във връзка с чл. 17, ал.4 от ППЗСПД, Ви уведомяваме, че вече не е необходимо да се предоставят удостоверения от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик за новата учебна година.

♦ Уверение за БДЖТУК

Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията

info-1304290@edu.mon.bg
Готовото уверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.
  Удостоверение – Където е необходимо– да послужи, където е необходимо.

  Заявление, което се подава в канцеларията на ЕГ за издаване на справка за успех по години и хорариум от учебни часове – ТУК

Индикативен списък на административните услуги, извършвани от ЕГ “ Бертолт Брехт“

1. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на диплома за средно образование

4. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

6.Издаване на оригинал -дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

7. Приемане и Преместване – ТУК

Посетители 9,897 , За деня 6 


Партньори
Харесайте ни!

Архив