Училищна документация

1. Правилник за дейността на ЕГ

2. Стратегия за развитие на гимназията

3. Етичен кодекс на училищната общност

4. Годишен план

5. Заповед – Дневен режим

6. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

7. Политика за защита на личните данни

♦ Програми:

1. Училищна програма за повишаване на качеството на образование

2.Училищна програма за превенция на раното напускане на училище

3. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаващо образование

 

Индикативен списък на административните услуги, извършвани

от ЕГ “ Бертолт Брехт“

1. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на диплома за средно образование

4. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

6.Издаване на оригинал -дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

7. Приемане и Преместване – ТУК

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив