Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

https://react.mon.bg/home – Сайт на проекта

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Допустими дейности:
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
Индикатори за изпълнение:
– Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
– Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
– Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

ЕГ „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик участва в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“, реализиран с помощта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове – https://react.mon.bg/home. Проектът BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“ е на стойност 109 562 541,93 лв. и е с продължителност 35 месеца. В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес, като дейностите са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система.
По проекта в ЕГ „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик вече са доставени 95 лаптопа Dell Latitude Education 3190 2-in-1, екран 11.6 (touchscreen), преднадзначени за ученици от нашето училище, както и един универсален шкаф за съхранение и зареждане на устройствата. Доставени са и 21 лаптопа Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 за учителите. Така се подобри техническото обезпечаване и се осигурят отлични условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Допълни се и подсили технологичен фонд на гимназията.
Всички устройства са с необходимия софтуер за работа, като използването им е възможно чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес.

Посетители 66 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив