Проекти

УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021

Проект VR EDUCATION “Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училища”, финансиран от програма Еразъм+ с договор № 2019-HR01-KA201-060815.

Основните цели на проекта са: да се подобри качеството и атрактивността на образователния процес в общините на Лудбрег – Хърватска, Кочани – Северна Македония, Лимасол – Кипър и Пазарджик – България, чрез разработване и внедряване на иновативна VR-базирана образователна методика; да се повишат знанията, компетенциите и уменията на учители и ученици от средните училища по отношение на наличните образователни онлайн VR-инструменти; да се постави началото на стратегическо партньорство между различни видове социално-икономически организации за да се подобри качеството на образованието чрез внедряването на добри практики и разработване на иновативни образователни методики.
От българска страна ще участват два партньора: сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ (www.cseg.eu), който участва като технически партньор с експертиза в областта на иновативното образование, базиращо се на съвременни технологии и ЕГ „Бертолт Брехт“ (https://egbb.org) от град Пазарджик като пилотно училище, което ще приложи и тества иновативния образователен подход, който проектните партньори ще разработят през първата година на проекта.
Повече за проекта, както и новини през следващите години за неговия напредък може да откриете на уебсайта на проект VR EDUCATION: http://virtualrealityedu.eu
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
„Аз, облакът и платформите 2“, ръководител: Петя Михайлова
„Дигитални инструменти и платформи 2“, ръководител Диана Джукелова
„Облачни технологии и платформи 2“, ръководител Наталия Кръстева


УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020

Стартира проект VR EDUCATION “Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училищапо програма Еразъм+

Стартира международен проект  VR EDUCATION “Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училища” финансиран от програма Еразъм+ с договор № 2019-HR01-KA201-060815.

През следващите 24 месеца, участниците в проекта ще се стремят да изработят и тестват иновативни педагогически и преподавателски методики, които ще бъдат базирани на цифровите технологии. Целта на проекта е преподаватели и ученици да бъдат стимулирани да работят заедно и да ползват технологиите по креативен и ефективен начин.
В настоящите образователни системи в страните от Европейския съюз, на преподавателите им е все по-трудно да мотивират своите ученици да изучават предвидения материал. Чрез проучвания в училищата, които се включиха в проекта бе доказано, че учениците лесно се „отегчават“ от академичното съдържание, преподавано по традиционен начин в образователния процес. Традиционните образователни методи се фокусират върху предоставянето на факти. Въпреки това, наличието на достъп и консумирането на голям обем от информация не означава непременно учение. Да бъдеш информиран не е равносилно на да бъдеш образован. Виртуалната реалност (VR) може да мотивира учениците по пътя им към по-високи академични постижения. Чрез употребата на VR-технология, учителите могат да привлекат вниманието на учениците си към VR-разработени образователни материали, като по този начин превърнат образователния процес в един по вълнуващ и ефективен процес. VR-технологиите се намират на прага на образованието и без никакво съмнение ще променят света, който ние познаваме в момента. Новите класни стаи ще представляват технологично развити места за учене, чрез употреба на подобен вид технология, като по този начин те ще допринесат за нарастващата ангажираност на учениците по време на учебния процес. Настоящите ограничения са свързани предимно с липсата на IT оборудване, както и с невъзможността чрез настоящите технологии лесно и бързо да се внедри образователно съдържание във VR-технология, която да бъде ползвана в образователната програма.
Основните цели на проекта са: да се подобри качеството и атрактивността на образователния процес в общините на Лудбрег – Хърватска, Кочани – Северна Македония, Лимасол – Кипър и Пазарджик – България, чрез разработване и внедряване на иновативна VR-базирана образователна методика; да се повишат знанията, компетенциите и уменията на учители и ученици от средните училища по отношение на наличните образователни онлайн VR-инструменти; да се постави началото на стратегическо партньорство между различни видове социално-икономически организации за да се подобри качеството на образованието чрез внедряването на добри практики и разработване на иновативни образователни методики.
От българска страна ще участват два партньора: сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ (www.cseg.eu), който участва като технически партньор с експертиза в областта на иновативното образование, базиращо се на съвременни технологии и ЕГ „Бертолт Брехт“ (https://egbb.org) от град Пазарджик като пилотно училище, което ще приложи и тества иновативния образователен подход, който проектните партньори ще разработят през първата година на проекта.
Повече за проекта, както и новини през следващите години за неговия напредък може да откриете на уебсайта на проект VR EDUCATION: http://virtualrealityedu.eu
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
„Аз, облакът и платформите“, ръководител: Петя Михайлова
„Дигитални инструменти и платформи“, ръководител Диана Джукелова
„Облачни технологии и платформи“, ръководител Наталия Кръстева

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПРОЕКТ№ 2019-1-BG01-KA101-062148 „УЧИТЕЛЯТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – МЕДИАТОР В ЗОРАТА НА ДИГИТАЛНАТА ЕРА”

Езикова гимназия „Бертолт Брехт“  ще участва в реализирането на проект „Учителят по чужд език – медиатор в зората на дигиталната ера” по Програма Еразъм+, КД1.  Ръководният екип и трима учители от училището ще посетят структурирани курсове във Великобритания, Ирландия, Италия, Португалия и Франция

Той е насочен към осъществяване на целите на Стратегията за интелигентен растеж ,,Европа 2020’’, Плана за действие в областта на цифровото образование и Препоръката на комитета на министрите на Съвета на Европа CM/Rec(2014)5 за важността на езика не само като отделен предмет, а като неразделна част от цялата учебна програма.

2017 /2018 УЧЕБНА ГОДИНА
Резултат с изображение за проект твоят часПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“2014-2020 г.
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

АНКЕТНА КАРТА

 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 1. „Език мой-враг мой“ “, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Ръководител: Цветанка Делова Влахова
 2. „Аз успявам“ “, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  Ръководител: Пенка Симеонова Христова
 3. ТРУДният български език“, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Ръководител: Петя Владимирова Енкина
 4. „Да открием красотата в математиката″, Тематично направление: МАТЕМАТИКА Ръководител: Ирина Ангелова Белева
 5. „Математиката-лесна и интересна“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА Ръководител: Весела Станимирова Петрова
 6. „Математиката-знам и мога“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА Ръководител: Ненка Стоянова Стоянова

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

 1. „Първи стъпки на сцената“,  Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Василка Иванова Стоянова
 2. „Театърът като магия“ “, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Василка Иванова Стоянова
 3. „Без сцена“,  Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Диана Костадинова Стоева
 4. Театрално студио „Огледало“, “, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Диана Костадинова Стоева
 5. „Шарена черга“, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Анна Атанасова Сарафска
 6. „Форма и цвят“,  Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Даниела Цветанова Перничева
 7. „Млад франкофон“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител:Доротея Стоянова Николова
 8. „Германия-страна и хора“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Емилия Цветанова Духонвикова
 9. „Германия се представя“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Лилия Спасова Мерджова
 10. „Немските традиции и обичаи под лупа“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Стоян Димитров Манолев
 11. „Комуникация на английски език“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Атанаска Петрова Димитрова
 12. „Опознай България и Европа“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Наталия Любенова Ганева
 13. „Да опознаем немскоезичната култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Величка Петрова Стоянова
 14. „Ключът към успешната комуникация на 21.век“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ,Ръководител: Цветелина Николова Килитанова
 15. „Устно и писмено общуване на английски език“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Лилия Спасова Кирова
 16. „Подготовка за сертификат на Кеймбридж FCE“, “, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Нели Димитрова Мърмарова
 17. „Единни в многообразието“,  Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ,Ръководител: Мариела Асенова Цикалова
 18. „Философията и изкуството“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Гергана Максимова Кечева-Краева
 19. „Обектив” – училищен вестник, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Бойка Янкова Лумбева
 20. „Компютри и информационни технологии“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Карамфил Феликсов Георгиев
 21. „Енергия и екология“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Димитър Луков Тотев
 22. „Физиката и природата около нас“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Соня Иванова Асенова
 23. „Химията около нас“, “, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Елена Иванова Благоева

2016 /2017 УЧЕБНА ГОДИНА


СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (КД 2) И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В СФЕРАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ: YOUTHTOPIA 2020, № 2016-1-NL01-KA219-022886_1.

Ръководител: Нели Мърмарова
Координатор: ZERNIKE COLLEGE, Холандия
Държави-партньори: България, Испания, Италия, Франция, Турция.

Цел на проекта: Построяване на Град-държава по идеи на учениците във виртуална платформа, изработване на реален макет и представянето му в Европейския парламент в Страсбург през май 2018г.
Домакин на първата транснационална среща 12-17.12.2016: ‚‚ ЕГ Бертолт Брехт‘‘, България


Резултат с изображение за проект твоят часПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:
„Първи стъпки на сцената”, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА
Ръководител: Василка Иванова Стоянова
„Без сцена”, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА
Ръководител: Диана Костадинова Стоева
„Перо, багра и струна”, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА
Ръководител: Цветанка Делова Влахова
„Млад франкофон”, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Доротея Стоянова Николова
„Германия – страна и хора”, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Емилия Цветанова Духовникова
„Германия се представя”, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Лилия Спасова Мерджова
„Млад кореспондент“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Атанаска Петрова Димитрова
„Граждани на света“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Лидия Йорданова Трошанова
„Да опознаем френските традиции и култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Ася Константинова Гунчева
„Да опознаем историята на английския език“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Наталия Любенова Ганева
„Да опознаем немскоезичната култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Величка Петрова Стоянова
„Езикова лаборатория“ (LANGUAGE LABORATORY), Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Цветелина Николова Килитанова
„Дебати и култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Златка Данчева Бенш
„Аз обичам България“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Мариела Асенова Цикалова
Арт ателие „Приложни изкуства“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Гергана Максимова Краева
„Обектив” – училищен вестник, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Ръководител: Бойка Янкова Лумбева
„Компютри и информационни технологии”, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Карамфил Феликсов Георгиев
„Физиката в помощ на екологията”, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Димитър Луков Тотев
„Астрономия – да опознаем космоса“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Соня Иванова Асенова
„Млад еколог”, Тематично направление: ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ, Ръководител: Елена Иванова Благоева
„Успешна публична комуникация. Езикът на рекламата”, Тематично направление: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ, КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ
Ръководител: Весела Александрова Топалова

ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

„Да открием красотата в математиката – 1“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Ирина Ангелова Белева
„Да открием красотата в математиката – 2“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Ирина Ангелова Белева
„Математиката-лесна и интересна“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Весела Станимирова Петрова
„Магията на математиката 1“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Владимир Николов Владов
„Магията на математиката 2“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Владимир Николов Владов
„ТРУДният български език“, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, Ръководител: Петя Владимирова Енкина

Групи и ръководители по проект „УСПЕХ” за 2011/2012 г.

 

 1. Да открием красотата в математиката – Ирина Белева
 2. Еко – раница „Бесапара” – Николина Моллова
 3. Да изразя себе си чрез танц – Маргарита Анчева
 4. Театрално студио – Диана Стоева
 5. Аз, ние и Театърът – Фани Попова
 6. Училищни медии – Бойка Лумбева
 7. Създаване и публикуване на интернет страница – Диана Джукелова
 8. Разходка из Франция – Ася Гунчева
 9. Виртуално пътешествие из европейските столици – Атанаска Димитрова
 10. Дебати – Тодор Тодоров

 

 

 

Групи и ръководители по проект „УСПЕХ” за 2012/2013 г.

 

 1. Да открием красотата в математиката – Ирина Белева
 2. Еко – раница „Бесапара” – Николина Моллова
 3. Еко – раница „Бесапара” 2 – Николина Моллова
 4. Да изразя себе си чрез танц – Маргарита Анчева
 5. Първо театрално студио – Диана Стоева
 6. Второ театрално студио – Диана Стоева
 7. Аз, ние и Театърът – Фани Попова
 8. Училищни медии – Бойка Лумбева
 9. Доброволец – Диана Джукелова
 10. Разходка из Франция – Ася Гунчева
 11. Виртуално пътешествие из европейските столици – Атанаска Димитрова
 12. Ценности и човеколюбие – Петя Велкова
 13. Уеб-дизайн – Наталия Кръстева
 14. Geonext и GeoGebra в помощ на обучението по математика – Владимир Владов
 15. Обучение с Microsoft Live@edu – Карамфил Георгиев
 16. Френските традиции и театър – Доротея Николова

 

Национална програма „С грижа за всеки ученик”

По модул  „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади”.

 

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“.
По мярка „Без свободен час“.

Програма Коменски
Мултинационален училищен проект на тема : „Миналото ни разделя, бъдещето ни обединява”, финансиран от Европейската комисия по Секторна програма „Коменски Страни – участнички по проекта „България, Германя, Франция, Турция, Литва, Холандия, Полша. Работни езици: английски, немски. На вашето внимание: презентацията на българската група от първата среща във Франция на тема: „Образователната система в България”

Младежта мисли за околната среда“

Група от 15 ученика от 10 и 11 клас с ръководители г-жа Секулова и г-жа Иванова стартира двугодишен международен проект под мото “ Младежта мисли за околната среда“.

Инициативата ,която се осъществява под патронажа на бундесканцлера на Германия д-р Ангела Меркел и на д-р Ханс -Герт Пьотеринг, включва участници от още 10 страни от цял свят.

Проектът обхваща 8 работни екипа и предвижда две работни срещи в Германия.

Целта на инициативата е да сенсибилизира младите хора за проблемите на околната среда.  В тази връзка се очаква посещение на режисьора Томас Фрик, с когото участниците ще разработят тематично първата фаза на проекта .

Учениците са ентусиазирани и мотивирани, още повече че ЕГ “ Бертолт Брехт“ е единственото училище от България, избрано да участва в тази инициатива.

Съвместен проект с фондация ”Америка за България”

 

 Създаване на корпус по природни науки в ЕГ „Бертолт Брехт”
Обща стойност на проекта: 117 180 лв

Основни цели на  проекта  :
• подобряване качеството на материалната база чрез оборудване на кабинети (лаборатории) по биология, физика и химия;
• подобряване качеството на учебно-възпитателния процес чрез закупуване на опитни постановки и технически средства за обучение;
• подобряване качеството на знанията и уменията на учениците.


Програма Коменски
Мултинационален проект на тема „Етични решения на младите хора в Европа” – 2007-2009. Държави участнички: България, Германия, Финландия, Турция, Естония. Работни езици: немски, английски. Проектът е финансиран от Европейската комисия по секторна програма „Коменски” и оценен с най-висока оценка като пример за добри европейски практики и международен диалог.


Партньори


Харесайте ни!

Архив