Проект КПРПС и РДУОК

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001

Посетители 1,885 , За деня 2 


Партньори
Харесайте ни!

Архив