Подбор на ученици за включване в дейности по проект финансиран по програма Еразъм+

от на сеп..08, 2023, под Ученици

Критерии за подбор на ученици за включване в дейности по проект финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност КА121 в сферата на Училищното образование, селекционна година 2023-2024 – проект № 2023-1-BG01- KA121-SCH-000119774

Във връзка с планиран международен обмен с ученици по проекта, се набират участници.
1. Първа мобилност Дортмунт, Германия. Селектирането се извърши до 30 юни 2023 година.
2. Втора мобилност Франция. Краен срок за подаване на документи – 20 септември 2023 година.
Документите се подават при г-жа Цветелина Килитанова, координатор на проекта, кабинет 105.
BERTOLT BRECHT SCHOOL – EUROPEAN DIMENSIONS AND QUALITY OF EDUCАTION/ ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО
Акредитиран проект финансиран по програма Еразъм+ , ключова дейност КА121 в сферата на Училищното образование, № 2021-1-BG01- KA120-SCH- 000043020, с продължителност 2022-2027
1.ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Съвременното разбиране за образованието изисква способностите за творчество и иновация да се популяризират като ключови умения за ученици и учители. Основните качества, върху които се градят те, са мотивираността и инициативността. учителят е координатор улесняващ процеса на учене и помощник на ученика, който активно сам търси, селектира и трансформира творчески морето от информация в 21-ви век. Чрез реализиране на комплексни дейности финансирани по Програма Еразъм +, ЕГ „Бертолт Брехт” цели да развие следните ключови области:
1. Подобряване на качеството на обучението чрез активиране на учителския и ученическия потенциал за активно сътрудничество и креативност, в съответствие със стратегическите цели за развитие на ЕГ “Бертолт Брехт“.
2. Постигане на европейски стандарти в администрирането и управлението на организацията чрез между-институционален обмен.
3. Повишаване на езиковите и дигиталните компетентности на педагогическия персонал чрез включване в обучителни курсове и обмен на добри практики.
4. Повишаване на квалификацията на учителите с цел професионално развитие и личностна реализация.
5. Интернационализация на училището чрез разширяване на мрежата от чуждестранни партньори, участие на ученици и учители в международни проекти и обмен на добри практики.
Повече информация за проекта може да откриете на адрес: https://brecht-erasmus.alle.bg/

бутон за социални мрежи


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив