ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Стипендии

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

 

Всеки ученик, подал заявление за стипендия, ще бъде информиран от класния ръководител за класирането за стипендиите, които ще бъдат отпуснати на учениците от ЕГ „Бертолт Брехт“ през втория срок на учебната 2019/2020 година.

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕТО НА СТИПЕНДИИТЕ:

Във връзка с наложеното извънредно положение и поради невъзможността да се изплатят стипендиите за месеците  февруари и март  2020 г. чрез физическо посещение в сградата на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, Ви предлагаме вариант това да се направи по банков път.

За целта трябва да изпратите на класния ръководител копие от удостоверение за банкова сметка (сканирано или снимано), от което е видно, че същата е издадена на името на ученика.

Учениците без банкова сметка, следва да си открият такава в избрана от Вас банка. За непълнолетните ученици това става със съгласието и в присъствието на родител. Тези от Вас, които нямат възможност да посетят клон на банка, ще получат дължимите стипендии след отмяна на извънредното положение и при възстановяване на достъпа до училище.

 

Бъдете здрави!

 

  Заповед за отпускане на стипендии

У К А З А Н И Я
за условията, на които трябва да отговарят учениците, кандидатстващи за стипендия през втория срок на учебната 2019/2020 година и реда, по който ще се попълват и предават необходимите документи.
Бланките за заявление-декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”.
Право да участват в класирането за отпускане на стипендии през II срок на учебната 2019/2020 година имат всички ученици, попадащи в една от следните групи:
I. Ученици отличници, постигнали успех не по-нисък от отличен 5,50 през първи срок на учебната 2019/2020 година.
Условия и ред за получаване:
1. Успех за I срок на учебната 2019/2020 година – отличен 5,50 – 6,00.
2. Подадено в срок заявление-декларация по образец. /ПРИЛОЖЕНИЕ-1/.
3. При определяне на последния класиран ученик при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой отсъствия /по уважителни и по неуважителни причини/.
4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат от класния ръководител по среден успех в низходящ ред.
5. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
6. Стипендията се отнема в случай на наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище”, „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, за срока на санкцията.
II. Ученици с брутен месечен доход на член от семейството до 568.33 лв. за периода м. август 2019 г. – м. януари 2020 г. включително (6 месеца) и среден успех не по-нисък от мн. добър 4,50 за I срок на учебната 2019/2020 година.
Условия и ред за получаване:
1. Успех за I срок на учебната 2019/2020 година, не по-нисък от много добър 4,50.
2. Подадено в срок заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ-2/.
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечния брутен доход на член от семейството за времето от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително /до 568.33 лв. на член от семейството/.
Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв средномесечен доход.
6. При ученици с еднакъв средномесечен доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причини за I срок на учебната 2019/2020;
7. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
III. Ученици с трайни увреждания:
1. Подадено заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ-3/ и приложени документи, доказващи установена степен на намалена работоспособност или опреден вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.
3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.
IV. Стипендии за подпомагане на ученик без родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение.
1. Подадено заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ-4/ и приложени документи, доказващи основанието за отпускане на стипендията.
2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.
3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици без родител/и се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

V. Ученици с трайни увреждания или без родител/и имат право да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати.
Ако бъдат класирани за стипендия за постигнати образователни резултати, те получават и половината от размера й за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
VI. Месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението.
Условия за получаване:
1. Успех за I срок на учебната 2019/2020, не по-нисък от много добър 4,50.
2. Подадено в срок заявление-декларация ПРИЛОЖЕНИЕ-5
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен брутен доход на член от семейството за времето от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително /до 568.33 лв. на член от семейството/. Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход.
6. При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причини за I срок на учебната 2019/2020 г..
7. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
8. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.
VII. Стипендии за постигнати високи резултати от ученика за учебната, извънкласната или извънучилищната дейност
Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя в края на учебната година със заповед на директора и след решение на педагогическия съвет.
Условия за получаване:
1. Заявление-декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ-7/;
2. Подадено писмено предложение от учител/ класен ръководител до училищната комисия.

Срок за подаване на документите за стипендии: 20.03.2020 г.
Отговорници: класните ръководители

Забележка: Класните ръководители изготвят списък на учениците, кандидатстващи за стипендии, изпращат го на e-mail: b_breht@abv.bg и го представят заедно с приложените документи в канцеларията за регистриране във входящия дневник.


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter