ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Стипендии

♦ Стипендии:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Заповед – стипендии

Стипендии-вътрешни правила

У К А З А Н И Я

за условията, на които трябва да отговарят учениците, кандидатстващи за стипендия през втория срок на учебната 2018/2019 година и реда, по който ще се попълват и предават необходимите документи. Бланките за заявление-декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”.
Право да участват в класирането за отпускане на стипендии през II срок на учебната 2018/2019 година имат всички ученици, попадащи в една от следните групи:
I. Ученици отличници, постигнали успех не по-нисък от отличен 5,50 през първи срок на учебната 2018/2019 година.
Условия и ред за получаване:
1. Успех за първи срок на учебната 2018/2019 година – отличен 5,50 – 6,00.
2. Подадено в срок заявление-декларация по образец. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/.
3. При определяне на последния класиран ученик при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой отсъствия /по уважителни и по неуважителни причини/.
4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат от класния ръководител по среден успех в низходящ ред.
5. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
II. Ученици с месечен доход на член от семейството до 518.33 лв. за периода м. август 2018 г. – м. януари 2019 г. включително (6 месеца) и среден успех не по-нисък от мн. добър 4,50 за първи срок на учебната 2018/2019 година.
Условия и ред за получаване:
1. Успех за първи срок на учебната 2018/2019 година – отличен 5,50 – 6,00.
2. Подадено в срок заявление-декларация по образец. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/.
3. При определяне на последния класиран ученик при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой отсъствия /по уважителни и по неуважителни причини/.
4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат от класния ръководител по среден успех в низходящ ред.
5. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
II. Ученици с месечен доход на член от семейството до 518.33 лв. за периода м. август 2018 г. – м. януари 2019 г. включително (6 месеца) и среден успех не по-нисък от мн. добър 4,50 за първи срок на учебната 2018/2019 година.
Условия и ред за получаване:
1. Успех за първи срок на учебната 2018/2019 година, не по-нисък от много добър 4,50.
2. Подадено в срок заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/.
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г. включително /до 518.33 лв. на член от семейството/.
Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв средномесечен доход.
6. При ученици с еднакъв средномесечен доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причини за предходната учебна година;
7. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.

III. Ученици с трайни увреждания:
1. Подадено заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/ и приложени документи, доказващи установена степен на намалена работоспособност или опреден вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.
3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.
IV. Стипендии за подпомагане на ученик без родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение.
1. Подадено заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ №4/ и приложени документи, доказващи основанието за отпускане на стипендията.
2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.
3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици без родител/и се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

V. Ученици с трайни увреждания или без родител/и имат право да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати.
Ако бъдат класирани за стипендия за постигнати образователни резултати, те получават и половината от размера й за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
VI. Месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението.
Условия за получаване:
1. Успех за първи срок на учебната 2018/2019 година, не по-нисък от много добър 4,50.
2. Подадено в срок заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г. включително /до 518.33 лв. на член от семейството/. Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход.
6. При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причини за първи учебен срок.
7. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
9. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

VII. Стипендии за постигнати високи резултати от ученика за учебната, извънкласната или извънучилищната дейност
Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя в края на учебната година със заповед на директора и след решение на педагогическия съвет.
Условия за получаване:
1. Заявление-декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/;
2. Подадено писмено предложение от учител/ класен ръководител до училищната комисия.

VIII. Нямат право на стипендия учениците с наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище”, „Преместване в друго училище”, „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, за срока на санкцията.

Срок за подаване на документите за стипендии: до 15.III.2019 г.
Отговорници: класните ръководители

Забележка: Класните ръководители изготвят списък на учениците, кандидатстващи за стипендии, изпращат го на e-mail: b_breht@abv.bg и го представят заедно с приложените документи в канцеларията за регистриране във входящия дневник.

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.
ПРИЛОЖЕНИЕ-1
ПРИЛОЖЕНИЕ-2
ПРИЛОЖЕНИЕ-3
ПРИЛОЖЕНИЕ-4
ПРИЛОЖЕНИЕ-5
ПРИЛОЖЕНИЕ-6
ПРИЛОЖЕНИЕ-7


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter