ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Служебни документи

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

♦ Заявление за отсъствие на ученик от учебни занятия:
- Заявление до класен ръководител до 3 дни-ТУК
- Заявление до директора до 7 дни – ТУК

♦Удостоверение за дирекция „Социално подпомагане”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/, публикуван в ДВ. Бр. 34 от 28 април 2017 г., във връзка с чл. 17, ал.4 от ППЗСПД, Ви уведомяваме, че вече не е необходимо да се предоставят удостоверения от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик за новата учебна година.

Уверение за БДЖ

Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията b_breht@abv.bg. Готовото уверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.
Където е необходимо- да послужи, където е необходимо.

Заявление, което се подава в канцеларията на ЕГ за издаване на справка за успех по години и хорариум от учебни часове – Справка за успех и хорариум

♦ Стипендии:

ЗАПОВЕД ЗА ВТОРИ СРОК
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

1. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати – ПРИЛОЖЕНИЕ-1
2. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование
и предотвратяване на отпадането -ПРИЛОЖЕНИЕ-2
3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – ПРИЛОЖЕНИЕ-3
4. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители – ПРИЛОЖЕНИЕ-4
5. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на ученика – ПРИЛОЖЕНИЕ-5
6. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за еднократна целева стипендия за покриване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование – ПРИЛОЖЕНИЕ-6
7. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност – ПРИЛОЖЕНИЕ-7

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

У К А З А Н И Я

за условията, на които трябва да отговарят учениците, кандидатстващи за стипендия през втория срок на учебната 2017/2018 год. и реда, по който ще се попълват и предават необходимrте документи.

Бланките за заявление декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”.

Право да получават стипендии през ІI срок на учебната 2017/2018 година имат всички ученици, попадащи в една от следните групи:

I. Ученици отличници, постигнали успех не по-нисък от отличен 5,50 през първия срок на учебната 2017/2018 година. Стипендията се предоставя след извършено класиране. Размерът й се определя от комисията по стипендиите.

Условия за получаване:
1. Срочен  успех – отличен 5,50 – 6,00 (среден успех за първия срок на учебната 2017/2018 година).
2. Подадено в срок заявление декларация  по даден образец.  /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/
3. При определяне на последния класиран ученик при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой извинени отсъствия.

4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат по среден успех в низходящ ред.

5. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.

6. Стипендията се отнема в случай на наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище”, „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, за срока на санкцията.

II. Ученици с месечен доход на член от семейството до 468,33 лв. за периода м. август 2017 г.- м. януари 2018 г. включително / 6 месеца/ и среден успех не по-нисък от мн.добър 4,50  за първи срок на учебната  2017/2018 година. Стипендията се предоставя след извършено класиране. Размерът й се определя от комисията по стипендиите.

Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4,50 (среден успех за първия срок на учебната 2017/2018 година).
2. Подадено в срок заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/

3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. август 2017 г. до м. януари 2018 г. включително /до до 468,33 лв. на член от семейството/.
4. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетението, което са получили, или нотариално заверена декларация за липса на доходи.
5. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
6. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход.

7. При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на неизвинените отсъствия за първия учебен срок;
8.  Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.

III. Ученици с трайни увреждания:

  1. Подадено заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/
  2. Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите.

3. Не се извършва класиране.

4. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.

5. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

IV. Стипендии за подпомагане на ученик с починал/и родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение и с непризнати родителски права.

  1. Подадено заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/
  2. Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите.
  3. Не се извършва класиране.
  4. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици без родител/и се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
  5. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

 

V. Ученици с трайни увреждания или без родител/и имат право да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати.

Ако бъдат класирани за стипендия за постигнати образователни резултати, те получават и половината от размера й за периода на учебните месеци.

VI. Стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението.

Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя след класиране.

Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4, 50 (среден успех за първия срок на учебната 2017/2018 година).
2. Подадено в срок заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/

3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. август 2017 до м. януари 2018 включително /до 468,33 лв. на член от семейството/.
4. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетението, което са получили, или нотариално заверена декларация за липса на доходи;
5. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
6. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход;

7. При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на неизвинените отсъствия за предходния учебен срок/ учебна година;
8. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.

9. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

 

VI. Стипендии за постигнати високи резултати от ученика за учебната, извънкласната или извънучилищната дейност

Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя в края на учебната година със заповед на директора и след решение на педагогическия съвет.

Условия за получаване:

  1. Заявление декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/;
  2.  Подадено писмено предложение от учител/ класен ръководител до училищната комисия;

 

Срок за подаване на документите за месечни стипендии: до 23.III.2018 г.
Отговорник: класните ръководители

Забележка: Класните ръководители изготвят списък на учениците, кандидатстващи за стипендии, изпращат го на e-mail: b_breht@abv.bg и го представят заедно с приложените документи в канцеларията за регистриране във входящия дневник.

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter