ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Служебни документи

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

♦ Заявление за отсъствие на ученик от учебни занятия:
- Заявление до класен ръководител до 3 дни-ТУК
- Заявление до директора до 7 дни – ТУК

♦Удостоверение за дирекция „Социално подпомагане”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/, публикуван в ДВ. Бр. 34 от 28 април 2017 г., във връзка с чл. 17, ал.4 от ППЗСПД, Ви уведомяваме, че вече не е необходимо да се предоставят удостоверения от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик за новата учебна година.

може да си свалите от ТУК
Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията b_breht@abv.bg. Готовото удостоверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.

Уверение за БДЖ

Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията b_breht@abv.bg. Готовото уверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.
Където е необходимо- да послужи, където е необходимо.

Заявление, което се подава в канцеларията на ЕГ за издаване на справка за успех по години и хорариум от учебни часове – Справка за успех и хорариум

♦ Стипендии:

ЗАПОВЕД
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

1. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати – ПРИЛОЖЕНИЕ-1
2. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование
и предотвратяване на отпадането – ПРИЛОЖЕНИЕ-2
3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – ПРИЛОЖЕНИЕ-3
4. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители – ПРИЛОЖЕНИЕ-4
5. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на ученика – ПРИЛОЖЕНИЕ-5
6. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за еднократна целева стипендия за покриване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование – ПРИЛОЖЕНИЕ-6
7. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност – ПРИЛОЖЕНИЕ-7

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
У К А З А Н И Я

за условията, на които трябва да отговарят учениците, кандидатстващи за стипендия през първи срок на учебната 2017/2018 год. и реда, по който ще се попълват и предават необходимrте документи.
Бланките за заявление-декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”. Такива можете да получите и от техническия секретар на гимназията.
Право да получават стипендии през І срок на учебната 2017/2018 год. имат учениците, завършили основно образование / VIII клас, X клас, XI клас и XII клас/, попадащи в една от следните групи:
I. Ученици отличници, постигнали успех не по-нисък от отличен 5,50 през учебната 2016/2017. Стипендията се предоставя след извършено класиране. Размерът й се определя от комисията по стипендиите.
Условия за получаване:
1. Срочен успех – отличен 5,50 – 6,00 ( годишен успех за учебната 2016/2017.).
2. Подадено в срок заявление- декларация по даден образец. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/
3. При определяне на последния класиран ученик, при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой извинени отсъствия.
4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат по среден успех в низходящ ред.
5. Стипендията се получава за периода на учебните месеци.
6. Стипендията се отнема в случай на наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище”, „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, за срока на санкцията.
II. Ученици с месечен доход на член от семейството до 460 лв. за периода м. април 2017 г.- м.септември 2017 г. включително / 6 месеца/ и успех не по-нисък от мн.добър 4,50 за учебната 2016/2017г. година. Стипендията се предоставя след извършено класиране. Размерът й се определя от комисията по стипендиите.
Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4,50 (годишен успех за учебната 2016/2017.).
2. Подадено в срок заявление – декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2017 г. до м. септември 2017 г. включително /до 460 лв. на член от семейството/.
4. Удостоверение за статута на братя и сестри и затова дали са получавали или не доходи като стипендии, помощи и др. от учебното заведение, в което учат.
5. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетенията, които са получили, или нотариално заверена декларация за липса на доходи.
6. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
7. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход.
8. Стипендията се получава за периода на учебните месеци.

III. Ученици с трайни увреждания:

1. Подадено заявление /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/
2. Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите.
3. Не се извършва класиране.
4. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
5. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.
IV. Стипендии за подпомагане на ученик с починал/и родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение и с непризнати родителски права.
1. Подадено заявление /ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/
2. Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите.
3. Не се извършва класиране.
4. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици без родител/и се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
5. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.
V. Стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението.
Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя след класиране.
Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4, 50 (годишен успех за учебната 2016/2017.).
2. Подадено в срок заявление – декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2017 до м. септември 2017 включително /до 460 лв. на член от семейството/.
4. Удостоверение за статута на братя и сестри и затова дали са получавали или не доходи като стипендии, помощи и др. от учебното заведение, в което учат;
5. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетенията, които са получили, или нотариално заверена декларация за липса на доходи;
6. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
7. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход;
8. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци.
9. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

VI. Стипендии за постигнати високи резултати от ученика за учебната, извънкласната или извънучилищната дейност
Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя в края на учебната година след класиране.

Условия за получаване:
1. Заявление- декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/;
2. Подадено писмено предложение от учител/ класен ръководител до училищната комисия;

Срок за подаване на заявления за месечни стипендии: до 30.Х.2017 г.
Отговорник: класните ръководители

Забележка: Класните ръководители изготвят списък на учениците, кандидатстващи за стипендии, изпращат го на e-mail: b_breht@abv.bg и го представят заедно с приложените документи в канцеларията за регистриране във входящия дневник на гимназията.


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter