ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

За ученика

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

 

♦ Заявление за отсъствие на ученик от учебни занятия:
- Заявление до класен ръководител до 3 дни-ТУК
- Заявление до директора до 7 дни – ТУК

♦Удостоверение за дирекция „Социално подпомагане”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/, публикуван в ДВ. Бр. 34 от 28 април 2017 г., във връзка с чл. 17, ал.4 от ППЗСПД, Ви уведомяваме, че вече не е необходимо да се предоставят удостоверения от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик за новата учебна година.

Уверение за БДЖ

Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията b_breht@abv.bg. Готовото уверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.
Където е необходимо- да послужи, където е необходимо.

Заявление, което се подава в канцеларията на ЕГ за издаване на справка за успех по години и хорариум от учебни часове – Справка за успех и хорариум

Седмично разписание-първи срок

График за допълнителния час на класа

График за класните и контролните работи

График за консултациите на учителите

График за провеждане на часовете по СИП

♦ Стипендии:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

У К А З А Н И Я

за условията, на които трябва да отговарят учениците, кандидатстващи за стипендия през първия срок на учебната 2018/2019 година и реда, по който ще се попълват и предават необходимите документи.

Бланките за заявление-декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”.

Право да участват в класирането за отпускане на стипендии през I срок на учебната 2018/2019 година имат всички ученици, попадащи в една от следните групи:

I. Ученици отличници, постигнали успех не по-нисък от отличен 5,50 презучебната 2017/2018 година.

Условия и ред за получаване:
1.Успех за учебната 2017/2018 година – отличен 5,50 – 6,00.
2. Подадено в срок заявление-декларация по образец./ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/.
3. При определяне на последния класиран ученик при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой отсъствия /по уважителни и по неуважителни причини/.

4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат от класния ръководител по среден успех в низходящ ред.

5. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: октомври, ноември, декември, януари.

6. Стипендията се отнема в случай на наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище”, „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, за срока на санкцията.

II. Ученици с месечен доход на член от семейството до 510 лв. за периода м. април 2018г.-м.септември 2018г. включително (6 месеца) и среден успех не по-нисък от мн.добър 4,50 за учебната2017/2018 година.

Условия и ред за получаване:
1. Успех за учебната 2017/2018 година, не по-нисък от много добър 4,50.

2. Подадено в срок заявление-декларация/ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/.

3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2018 г.дом. септември 2018 г. включително /до 510 лв. на член от семейството/.

Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв средномесечен доход.

6.При ученици с еднакъв средномесечен доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причини за предходната учебна година;
7. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: октомври, ноември, декември, януари.

 

III. Ученици с трайни увреждания:

1. Подадено заявление-декларация/ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/ и приложени документи, доказващиустановена степен на намалена работоспособност или опреден вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.

3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото намесеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.

4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

IV. Стипендии за подпомагане на ученик без родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение.

  1. Подаденозаявление-декларация/ПРИЛОЖЕНИЕ №4/ и приложени документи, доказващи основанието за отпускане на стипендията.
  2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.
  3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици без родител/и се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
  4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

 

V.Ученици с трайни увреждания или без родител/и имат право да кандидатствати за стипендия за постигнати образователни резултати.

Ако бъдат класирани за стипендия за постигнати образователни резултати, те получават и половината от размера йза периода на учебните месеци.

VI. Месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението.

Условия за получаване:
1. Успех за учебната 2017/2018 година, не по-нисък от много добър 4,50.
2. Подадено в срок заявление-декларация/ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/

3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2018 г.дом. септември 2018 г. включително /до 510 лв. на член от семейството/. Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всичкизаявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход.

6.При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причиниза предходната учебна година.
7. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци: октомври, ноември, декември, януари.

9. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

 

VII. Стипендии за постигнати високи резултати от ученика за учебната, извънкласната или извънучилищната дейност

Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя в края на учебната година със заповед на директора и след решение на педагогическия съвет.

Условия за получаване:

  1. Заявление-декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/;
  2.  Подадено писмено предложение от учител/ класен ръководител до училищната комисия.

 

Срок за подаване на документите за стипендии: 06.11.2018 г.
Отговорници: класните ръководители

 

Забележка: Класните ръководители изготвят списък на учениците, кандидатстващи за стипендии, изпращат го на e-mail: b_breht@abv.bg иго представят заедно с приложените документи в канцеларията за регистриране във входящия дневник.

Заповед № 1281
Заповед № 356

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ-1

ПРИЛОЖЕНИЕ-2

ПРИЛОЖЕНИЕ-3

ПРИЛОЖЕНИЕ-4

ПРИЛОЖЕНИЕ-5

ПРИЛОЖЕНИЕ-6

 

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter