ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Проекти

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПРОЕКТ№ 2019-1-BG01-KA101-062148 „УЧИТЕЛЯТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – МЕДИАТОР В ЗОРАТА НА ДИГИТАЛНАТА ЕРА”

Езикова гимназия „Бертолт Брехт“  ще участва в реализирането на проект „Учителят по чужд език – медиатор в зората на дигиталната ера” по Програма Еразъм+, КД1.  Ръководният екип и трима учители от училището ще посетят структурирани курсове във Великобритания, Ирландия, Италия, Португалия и Франция

Той е насочен към осъществяване на целите на Стратегията за интелигентен растеж ,,Европа 2020’’, Плана за действие в областта на цифровото образование и Препоръката на комитета на министрите на Съвета на Европа CM/Rec(2014)5 за важността на езика не само като отделен предмет, а като неразделна част от цялата учебна програма.

2017 /2018 УЧЕБНА ГОДИНА
Резултат с изображение за проект твоят часПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“2014-2020 г.
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

АНКЕТНА КАРТА

 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 1. „Език мой-враг мой“ “, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Ръководител: Цветанка Делова Влахова
 2. „Аз успявам“ “, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  Ръководител: Пенка Симеонова Христова
 3. ТРУДният български език“, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Ръководител: Петя Владимирова Енкина
 4. „Да открием красотата в математиката″, Тематично направление: МАТЕМАТИКА Ръководител: Ирина Ангелова Белева
 5. „Математиката-лесна и интересна“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА Ръководител: Весела Станимирова Петрова
 6. „Математиката-знам и мога“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА Ръководител: Ненка Стоянова Стоянова

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

 1. „Първи стъпки на сцената“,  Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Василка Иванова Стоянова
 2. „Театърът като магия“ “, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Василка Иванова Стоянова
 3. „Без сцена“,  Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Диана Костадинова Стоева
 4. Театрално студио „Огледало“, “, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Диана Костадинова Стоева
 5. „Шарена черга“, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Анна Атанасова Сарафска
 6. „Форма и цвят“,  Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, Ръководител: Даниела Цветанова Перничева
 7. „Млад франкофон“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител:Доротея Стоянова Николова
 8. „Германия-страна и хора“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Емилия Цветанова Духонвикова
 9. „Германия се представя“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Лилия Спасова Мерджова
 10. „Немските традиции и обичаи под лупа“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Стоян Димитров Манолев
 11. „Комуникация на английски език“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Атанаска Петрова Димитрова
 12. „Опознай България и Европа“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Наталия Любенова Ганева
 13. „Да опознаем немскоезичната култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Величка Петрова Стоянова
 14. „Ключът към успешната комуникация на 21.век“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ,Ръководител: Цветелина Николова Килитанова
 15. „Устно и писмено общуване на английски език“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Лилия Спасова Кирова
 16. „Подготовка за сертификат на Кеймбридж FCE“, “, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Нели Димитрова Мърмарова
 17. „Единни в многообразието“,  Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ,Ръководител: Мариела Асенова Цикалова
 18. „Философията и изкуството“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Гергана Максимова Кечева-Краева
 19. „Обектив” – училищен вестник, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Бойка Янкова Лумбева
 20. „Компютри и информационни технологии“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Карамфил Феликсов Георгиев
 21. „Енергия и екология“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Димитър Луков Тотев
 22. „Физиката и природата около нас“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Соня Иванова Асенова
 23. „Химията около нас“, “, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Елена Иванова Благоева

2016 /2017 УЧЕБНА ГОДИНА


СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (КД 2) И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В СФЕРАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ: YOUTHTOPIA 2020, № 2016-1-NL01-KA219-022886_1.

Ръководител: Нели Мърмарова
Координатор: ZERNIKE COLLEGE, Холандия
Държави-партньори: България, Испания, Италия, Франция, Турция.

Цел на проекта: Построяване на Град-държава по идеи на учениците във виртуална платформа, изработване на реален макет и представянето му в Европейския парламент в Страсбург през май 2018г.
Домакин на първата транснационална среща 12-17.12.2016: ‚‚ ЕГ Бертолт Брехт‘‘, България


Резултат с изображение за проект твоят часПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:
„Първи стъпки на сцената”, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА
Ръководител: Василка Иванова Стоянова
„Без сцена”, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА
Ръководител: Диана Костадинова Стоева
„Перо, багра и струна”, Тематично направление: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА
Ръководител: Цветанка Делова Влахова
„Млад франкофон”, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Доротея Стоянова Николова
„Германия – страна и хора”, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Емилия Цветанова Духовникова
„Германия се представя”, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Лилия Спасова Мерджова
„Млад кореспондент“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Атанаска Петрова Димитрова
„Граждани на света“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Лидия Йорданова Трошанова
„Да опознаем френските традиции и култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Ася Константинова Гунчева
„Да опознаем историята на английския език“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Наталия Любенова Ганева
„Да опознаем немскоезичната култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Величка Петрова Стоянова
„Езикова лаборатория“ (LANGUAGE LABORATORY), Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ръководител: Цветелина Николова Килитанова
„Дебати и култура“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Златка Данчева Бенш
„Аз обичам България“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Мариела Асенова Цикалова
Арт ателие „Приложни изкуства“, Тематично направление: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител: Гергана Максимова Краева
„Обектив” – училищен вестник, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Ръководител: Бойка Янкова Лумбева
„Компютри и информационни технологии”, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Карамфил Феликсов Георгиев
„Физиката в помощ на екологията”, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Димитър Луков Тотев
„Астрономия – да опознаем космоса“, Тематично направление: НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Ръководител: Соня Иванова Асенова
„Млад еколог”, Тематично направление: ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ, Ръководител: Елена Иванова Благоева
„Успешна публична комуникация. Езикът на рекламата”, Тематично направление: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ, КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ
Ръководител: Весела Александрова Топалова

ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

„Да открием красотата в математиката – 1″, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Ирина Ангелова Белева
„Да открием красотата в математиката – 2″, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Ирина Ангелова Белева
„Математиката-лесна и интересна“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Весела Станимирова Петрова
„Магията на математиката 1“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Владимир Николов Владов
„Магията на математиката 2“, Тематично направление: МАТЕМАТИКА
Ръководител: Владимир Николов Владов
„ТРУДният български език“, Тематично направление: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, Ръководител: Петя Владимирова Енкина

Групи и ръководители по проект „УСПЕХ” за 2011/2012 г.

 

 1. Да открием красотата в математиката – Ирина Белева
 2. Еко – раница „Бесапара” – Николина Моллова
 3. Да изразя себе си чрез танц – Маргарита Анчева
 4. Театрално студио – Диана Стоева
 5. Аз, ние и Театърът – Фани Попова
 6. Училищни медии – Бойка Лумбева
 7. Създаване и публикуване на интернет страница – Диана Джукелова
 8. Разходка из Франция – Ася Гунчева
 9. Виртуално пътешествие из европейските столици – Атанаска Димитрова
 10. Дебати – Тодор Тодоров

 

 

 

Групи и ръководители по проект „УСПЕХ” за 2012/2013 г.

 

 1. Да открием красотата в математиката – Ирина Белева
 2. Еко – раница „Бесапара” – Николина Моллова
 3. Еко – раница „Бесапара” 2 – Николина Моллова
 4. Да изразя себе си чрез танц – Маргарита Анчева
 5. Първо театрално студио – Диана Стоева
 6. Второ театрално студио – Диана Стоева
 7. Аз, ние и Театърът – Фани Попова
 8. Училищни медии – Бойка Лумбева
 9. Доброволец – Диана Джукелова
 10. Разходка из Франция – Ася Гунчева
 11. Виртуално пътешествие из европейските столици – Атанаска Димитрова
 12. Ценности и човеколюбие – Петя Велкова
 13. Уеб-дизайн – Наталия Кръстева
 14. Geonext и GeoGebra в помощ на обучението по математика – Владимир Владов
 15. Обучение с Microsoft Live@edu – Карамфил Георгиев
 16. Френските традиции и театър – Доротея Николова

 

Национална програма „С грижа за всеки ученик”

По модул  „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади”.

 

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“.
По мярка „Без свободен час“.

Програма Коменски
Мултинационален училищен проект на тема : „Миналото ни разделя, бъдещето ни обединява”, финансиран от Европейската комисия по Секторна програма „Коменски Страни – участнички по проекта „България, Германя, Франция, Турция, Литва, Холандия, Полша. Работни езици: английски, немски. На вашето внимание: презентацията на българската група от първата среща във Франция на тема: „Образователната система в България”

Младежта мисли за околната среда“

Група от 15 ученика от 10 и 11 клас с ръководители г-жа Секулова и г-жа Иванова стартира двугодишен международен проект под мото “ Младежта мисли за околната среда“.

Инициативата ,която се осъществява под патронажа на бундесканцлера на Германия д-р Ангела Меркел и на д-р Ханс -Герт Пьотеринг, включва участници от още 10 страни от цял свят.

Проектът обхваща 8 работни екипа и предвижда две работни срещи в Германия.

Целта на инициативата е да сенсибилизира младите хора за проблемите на околната среда.  В тази връзка се очаква посещение на режисьора Томас Фрик, с когото участниците ще разработят тематично първата фаза на проекта .

Учениците са ентусиазирани и мотивирани, още повече че ЕГ “ Бертолт Брехт“ е единственото училище от България, избрано да участва в тази инициатива.

Съвместен проект с фондация ”Америка за България”

 

 Създаване на корпус по природни науки в ЕГ „Бертолт Брехт”
Обща стойност на проекта: 117 180 лв

Основни цели на  проекта  :
• подобряване качеството на материалната база чрез оборудване на кабинети (лаборатории) по биология, физика и химия;
• подобряване качеството на учебно-възпитателния процес чрез закупуване на опитни постановки и технически средства за обучение;
• подобряване качеството на знанията и уменията на учениците.


Програма Коменски
Мултинационален проект на тема „Етични решения на младите хора в Европа” – 2007-2009. Държави участнички: България, Германия, Финландия, Турция, Естония. Работни езици: немски, английски. Проектът е финансиран от Европейската комисия по секторна програма „Коменски” и оценен с най-висока оценка като пример за добри европейски практики и международен диалог.


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter