ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Стипендии

от на окт.17, 2016, под Ученици

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Постановление № 33 на Министерски съвет от 15.II.2013 г. и предстоящо класиране за ученически стипендии, е необходимо да подадете  изискуемите документи в определения срок /до 31. X. 2016 г./
Бланките за заявление – декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”. Такива можете да получите и от техническия секретар на гимназията.

Обърнете внимание на документите, които трябва да приложите към заявлението-декларация

I. Месечни стипендии:

Стипендии за постигнати образователни резултати
Предоставят се след класиране.
Размер на стипендията – 30 лв.
Брой на стипендиантите – 380
Условия за получаване:
1. Годишен успех – отличен 5,50 – 6,00 (за учебната 2015/2016 г.)
2. Подадено в срок заявление – декларация  по даден образец  /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/
3. При определяне на последния класиран ученик, при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой извинени отсъствия;
4. Стипендията се отнема в случай на наложена санкция  „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище”, „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение”  до заличаване на санкцията;
5. Стипендията се получава за периода на учебните месеци.

(2)  Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
Предоставят се след класиране.
Размер на стипендията – 25 лв.
Брой на стипендиантите – 30
Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4,50;
2. Подадено в срок заявление – декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2016г. до м. септември 2016 г. включително /до 420 лв. на член от семейството/.
4. Удостоверение за статута на братя и сестри и затова дали са получавали или не доходи като стипендии, помощи и др. от учебното заведение, в което учат;
5. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетенията, които са получили или нотариално заверена декларация за липса на доходи;
6. Всички подадени от учениците заявления се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред;
7. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия в случай че няколко ученици имат еднакъв доход;
8. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци.

(3) Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Размер на стипендията: 30 лв.
Условия за получаване:
Заявление по образец /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/;
Документ от ТЕЛК или друг документ, удостоверяващ, че ученикът е лице с трайно увреждане, съгласно § 1, т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция за хора с увреждания;
Подадени в срок необходими документи;
Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

(4)  Стипендии за подпомагане на ученик с починал/и родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение и с непризнати родителски права.
Размер на стипендията: 30 лв.
Условия за получаване:
1. Заявление по образец /ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/;
2. Подадени в срок необходими документи;
3. Ксерокопие от смъртен акт (при починал/и родител/и);
4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци;

Съгласно чл.7, ал.1 от ПМС № 33, ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но получава по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

II. Месечни целеви стипендии:
Стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с  обучението.
Предоставят се след класиране.
Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4, 50;
2. Подадено в срок заявление – декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/  и необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2016 г. до м. септември 2016 г. включително /до 420 лв. на член от семейството/.
3. Удостоверение за статута на братя и сестри и затова дали са получавали или не доходи като стипендии, помощи и др. от учебното заведение, в което учат;
4. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетенията, които са получили или нотариално заверена декларация за липса на доходи;
5. Всички подадени от учениците заявления се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред;
6. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия в случай  че няколко ученици имат еднакъв доход;
7. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци.
8. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

III. Еднократни стипендии:
Стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
Условия за получаване:
Заявление-декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ № 6/;
Подадено писмено предложение от класния ръководител до училищната комисия;
Документи, удостоверяващи основанието (смърт на родител; трайна инвалидност на родител /при ученик с един родител/; трайна инвалидност на двамата родители; продължителна безработица на двамата родители; продължително заболяване на ученика и други)
Размерът на  стипендията е не повече от разходите, за които се отпуска;
Разходите, за които се отпуска стипендията се отчитат с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването й по предназначение.

Срок за подаване на заявления: до 31.X.2016 г.
Отговорници: класните ръководители

Забележка: Класните ръководители изготвят списък на учениците, подали заявление за стипендии, изпращат го на e-mail: b_breht@abv.bg и го представят в канцеларията за входиране.

бутон за социални мрежи


Коментирането е забранено.

Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter