ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Ученици

„Народните будители и Аз“

by on мар.02, 2018, under Ученици

На 19 и 26 февруари се проведоха двата вътрешни кръга на състезанието „Народните будители и Аз“ за учебната 2017/2018 г. Сили в първите двубои премериха две двойки отбори – 10.г срещу 10.б и 10.а срещу 10.е класове.

Победителите – 10.г и 10.е, се срещнаха седмица по-късно. При строго спазване на регламента и спортсменско поведение, победата завоюва отборът с патрон Алеко Константинов – Щастливеца. Само с 1 точка след тях, втори останаха избралите най-стария будител и закрилник на България Свети Иван Рилски. Освен биографиите на своите патрони, учениците бяха подготвили впечатляващи нагледни материали, допълващи атмосферата.

Горди с учениците си, ръководителките на отборите – Василка Стоянова – на 10.г – класиран за областен кръг, и на 10.е клас – Цветанка Влахова, им пожелаха все така с жар и жажда да се стремят към знанието и духовното извисяване, водени от примера на българските будители.

Коментарите са изключени more...

Подаване на документи за стипендия

by on фев.27, 2018, under Ученици

У К А З А Н И Я

за условията, на които трябва да отговарят учениците, кандидатстващи за стипендия през втория срок на учебната 2017/2018 год. и реда, по който ще се попълват и предават необходимите документи.
Бланките за заявление декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт” на адрес: http://egbb.org/?page_id=2793

Право да получават стипендии през ІI срок на учебната 2017/2018 година имат всички ученици, попадащи в една от следните групи:

I. Ученици отличници, постигнали успех не по-нисък от отличен 5,50 през първия срок на учебната 2017/2018 година. Стипендията се предоставя след извършено класиране. Размерът й се определя от комисията по стипендиите.

Условия за получаване:
1. Срочен  успех – отличен 5,50 – 6,00 (среден успех за първия срок на учебната 2017/2018 година).
2. Подадено в срок заявление декларация  по даден образец.  /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/
3. При определяне на последния класиран ученик при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой извинени отсъствия.
4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат по среден успех в низходящ ред.
5. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
6. Стипендията се отнема в случай на наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище”, „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, за срока на санкцията.
II. Ученици с месечен доход на член от семейството до 468,33 лв. за периода м. август 2017 г.- м. януари 2018 г. включително / 6 месеца/ и среден успех не по-нисък от мн.добър 4,50  за първи срок на учебната  2017/2018 година. Стипендията се предоставя след извършено класиране. Размерът й се определя от комисията по стипендиите.

Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4,50 (среден успех за първия срок на учебната 2017/2018 година).
2. Подадено в срок заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. август 2017 г. до м. януари 2018 г. включително /до до 468,33 лв. на член от семейството/.
4. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетението, което са получили, или нотариално заверена декларация за липса на доходи.
5. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
6. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход.
7. При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на неизвинените отсъствия за първия учебен срок;
8.  Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.

III. Ученици с трайни увреждания:

 1. Подадено заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/
 2. Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите.
  3. Не се извършва класиране.
  4. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
  5. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

IV. Стипендии за подпомагане на ученик с починал/и родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение и с непризнати родителски права.

 1. Подадено заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/
 2. Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите.
 3. Не се извършва класиране.
 4. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици без родител/и се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
 5. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

V. Ученици с трайни увреждания или без родител/и имат право да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати.

Ако бъдат класирани за стипендия за постигнати образователни резултати, те получават и половината от размера й за периода на учебните месеци.

VI. Стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението.

Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя след класиране.
Условия за получаване:
1. Успех, не по-нисък от много добър 4, 50 (среден успех за първия срок на учебната 2017/2018 година).
2. Подадено в срок заявление декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. август 2017 до м. януари 2018 включително /до 468,33 лв. на член от семейството/.
4. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за обезщетението, което са получили, или нотариално заверена декларация за липса на доходи;
5. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
6. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход;
7. При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на неизвинените отсъствия за предходния учебен срок/ учебна година;
8. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци: февруари, март, април, май, юни.
9. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

 VI. Стипендии за постигнати високи резултати от ученика за учебната, извънкласната или извънучилищната дейност

Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя в края на учебната година със заповед на директора и след решение на педагогическия съвет.

Условия за получаване:
Заявление декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/;
Подадено писмено предложение от учител/ класен ръководител до училищната комисия;
Срок за подаване на документите за месечни стипендии:
 до 23.III.2018 г.

Отговорник: класните ръководители

Коментарите са изключени more...

Едно свободно място в VIII клас

by on фев.20, 2018, under Ученици

Ha ocнование чл. 104, aл. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. зa opганизация на дейностите в училищното образование се обявява едно свободно място в VIII  клас в ЕГ „Бертолт Брехт“, освободено на 20.02.2018 г. За повече информация обява

Коментарите са изключени more...

Едно свободно място в VIII и едно свободно място в X

by on фев.08, 2018, under Ученици

Ha ocнование чл. 104, aл. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. зa opганизация на дейностите в училищното образование се обявява по 1 свободно място в в VIII и X в ЕГ „Бертолт Брехт“, освободени на 07.02.2018 г. За повече информация обява

 

Коментарите са изключени more...

Съобщение за учениците в самостоятелна форма на обучение

by on яну.30, 2018, under Ученици

Съобщение за учениците в самостоятелна форма на обучение:

Нови дати за изпити по:

 1. История и цивилизация – 01.02.2018 г. от 9.00 ч. в каб. 209;
 2. Физика и астрономия – 02.02.20(8 г. от 13.30 ч. в каб. 207;
 3. Химия и ООС – 07.02.2018 г. от 13.00 ч. в каб. 207.
Коментарите са изключени more...

Що е то жена?

by on яну.29, 2018, under Ученици

Ж – живот, жасмин, жизненост, жар, желание, женственост
Е – естетика, есенция, енигма, Евтерпа, еделвайс, ефимерност
Н – нежност, невен, нюанс, надежда, нектар, нарцис
А – амбиция, артист, ария, ангел, асонанс

Рядко приказно цвете, чийто прелестни венчелистчета разцъфват на лунна светлина. Дарителка на живот и жизненост. Плътско превъплъщение на огън, вода, земя и въздух. На поезия, ум и красота. Сладострастно ефимерно изкушение, пленяващо човешката душа със своя омаен чар. Картина, съчетала в себе си нежни нюанси и резки решителни движения на четката. Нектар на насладата и любовта. Магическа ария от съзвучие и контрастни тонове. Чудновата смесица от детска невинност, непоколебима решителност и ангелска красота с дяволски привкус. Това е тя: жената. Многолика енигма, чиято същност очаква да бъде открита.

В търсене на същността на жената се отправиха 12. д клас под ръководството на г-жа Гергана Краева и г-жа Бойка Лумбева в един съвместен открит урок под името „Превъплъщенията на модерната жена“. Навсякъде в многоликия ни и мобилен свят можем да открие нейната следа. Това е благотворната следа на развитието, защото жената родителка влага в своята житейска мисия Ум, Сърце, Амбиция, посветени на Грижата за другите, Грижата за света. С разкрепостяването и социализирането на жената светът вече е друг. Светът вече има нови измерения. Това послание отправиха към нас 12 .д клас.

Публиката остана очарована, запленена и вдъхновена от събитието. А ученици и учители затвърдиха връзката по между си, изследвайки темата, вдъхновявала хиляди творци през човешката история: именно тази чудновата и магическа енигма: жената. На събитието присъстваха много гости- учители от Пазарджик и региона, нашите директори: г-жа Велка Недялкова и г-жа Елена Якимова, както и експертите г-жа Ваня Апостолова и г-жа Галина Цанева, която подчерта нуждата от такива уроци.

Тези интегрирани уроци са доказателство за качествено образование и иновативност, те са трудни и вдъхновяващи както гости, така и участници. Празнична атмосфера на събитието придадоха няколко изложби, посветени на творящата жена, а всеки гост получи картичка- творчество на ученици и учители. Емоционалният градус на финала се покачи, когато Деян Гергинов изпълни авторската си песен- ода за жената.

Натали Калпакова, 12в
Диляна Желязкова,12 в

Коментарите са изключени more...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

by on яну.19, 2018, under Ученици

Дните от 19.01. до 23.01.2018 г. включително са обявени за неучебни със Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-55/18.01.2018 г.

Родителската среща, определена за 19.01.2018 г., се отлага за 26.01.2018 г. (при възстановен учебен процес).

Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение ще се проведат по график след възобновяване на учебните занятия.

Leave a Comment more...

ИСТОРИЯ.БГ – СТУДЕНАТА ВОЙНА

by on яну.18, 2018, under Ученици

На 15.01.2018 г. ХІз клас и г-жа Цикалова представиха своя поглед върху събитията, свързани с периода на Студената война. Урокът беше реализиран като телевизионно предаване, в което всеки имаше възможност да защити в устно изказване своето становище по проблема.

Презентирани бяха ключови фигури, събития, факти.В този различен час по история учениците попълваха работни листове след осмисляне на информацията, предсравена от техните съученици.

Гостите се запознаха с проекти (книжки, вестници, брошури), изработени от ХІ клас и посветени на Студената война. Учениците от ХІз клас демонстрираха отлични знания по предмета и качествена екипна работа при подготовката и осъществяването на добрата практика.

Leave a Comment more...

Благотворителен коледен базар

by on яну.15, 2018, under Ученици

Ежегодният коледен базар в ЕГ ‘’Бертолт Брехт’’ пожъна поредния си успех и тази година. На 22.12.2017 през последните учебни часове, непосредствено преди зимните празници, ученици от всички класове на гимназията заеха своите места във фоайето на училището.

Масите бяха отрупани с коледни вкусотии, вариращи от бисквитки, кексове, солени и сладки домашно приготвени банички с късмети. На дисплей бяха изложени и прекрасни ръчно изработени от учениците коледни и новогодишни картички. Всички бяха обзети от коледния дух и атмосферата беше бодра и празнична. Ученици и учители уважиха труда на участващите, закупувайки предлаганите продукти.

Сумата, събрана от базара, е за благотворителна кауза с цел подпомагане лечението на болни деца. Няма съмнение, че в нашата гимназия вече е традиция да съчувстваме на нуждаещите се, да проявим социална активност, за да станем част от решаването на проблемите в обществото ни.

 

Репортер: Ивет Кънчева, 12.б клас, в. „Обектив”

Leave a Comment more...

Предизвикателството на интегрирания урок по английски език и българска история

by on яну.15, 2018, under Ученици

Вие почитатели ли сте на иновациите? А знаете ли, че Шекспировата трагедия „Хамлет“ и българската история имат доста общи неща? Ако отговорът ви е „не“, то позволете ми да ви разкажа в моя репортаж за един изключително различен урок-спектакъл по история и английски език, проведен от 12 „д“ клас на 20.12.2017 г. под ръководството на г-жа Маргарита Панчова и г-жа Емилия Дурева.
Всъщност вие питали ли сте се някога следното: „Да бъдеш или да не бъдеш?“ Вероятно много пъти. Това е и въпросът, на който 12 „д“ клас също се опитаха да отговорят, като представят монолога на Хамлет през призмата на драматични моменти от българската история.
    Всички ученици от класа, разделени на групи, пресъздадоха всяко от петте действия в трагедията, като успяха да го съпоставят с личности и събития от нашето историческо минало. Нека не забравяме, че всичко, което ние видяхме, а пък на вас ви предстои да научите, беше подготвено на изключително добро ниво английски, съчетано с отлични познания по българска история.

„Животът срещу смъртта“, „Изконният страх от бъдещето и присъдата на поколенията“, „Трагичната съдба на индивида, изпреварил своето време“, както и „Болезненият сблъсък между ума и сърцето“ бяха основните теми, към които дванадесетокласниците насочиха вниманието ни. Чрез кратки презентации, анализи, откъс от филм, съпоставки между Хамлет и български владетели, обяснение на исторически понятия и драматична монологична актьорска игра учениците успяха да провокират размисъл и дори да обобщят приликите и разликите между българските личности и Шекспировия герой в края на спектакъла.

Не би трябвало да се учудите от поздравленията, които учениците получиха за усърдната си работа от експертите г-жа Боева и г-жа Апостолова, нашата Директорка и разбира се  от класния ръководител на 12 „д“ клас – г-жа Дурева. Учениците не пропуснаха да изкажат своите благодарности за напътствията и помощта към учителите, които ги подготвиха, а именно г-жа Дурева и г-жа Маргарита Панчова. Те заедно, като един сплотен екип, успяха да сътворят една нова картина, на която едни до други стояха Шекспировият герой Хамлет и смелите български владетели.

                                                              Репортер: Ивалина Пенчева, 12.б , в.  „Обектив”

Вие почитатели ли сте на иновациите? А знаете ли, че Шекспировата трагедия „Хамлет“ и българската история имат доста общи неща? Ако отговорът ви е „не“, то позволете ми да ви разкажа в моя репортаж за един изключително различен урок-спектакъл по история и английски език, проведен от 12 „д“ клас на 20.12.2017 г. под ръководството на г-жа Маргарита Панчова и г-жа Емилия Дурева.

Leave a Comment more...

Магията на Коледа

by on яну.04, 2018, under Ученици

На 22.12 /петък/ клуб „Ключът към успешната комуникация в 21-ви век “ 8д клас с ръководител Цветелина Килитанова,
клуб „Комуникация на английски език“ 8е клас с ръководител Атанаска Димитрова

и клуб „Устно и писмено общуване на английски език“ 8ж клас с ръководител Лилия Кирова

се опитаха да заразят ученици и учители с коледния дух и да внесат приятни емоции в последния учебен за годината ден.
Присъстващите се насладиха на песни, танци, театър, кино и още нещо. На изявата беше представена модернистична пиеса „Снежанка днес“, написана от ученици от клуб „Ключът към успешната комуникация в 21-ви век “. Клуб „Устно и писмено общуване на английски език“ пък представи забавни скечове от предварително формирани ученически екипи.

Изявата завърши с интерпретация по филма „Гринч, който открадна Коледата“ на ученици от клуб “Комуникация на английски език“, почерпка и пожелания за весели коледни празници.
Leave a Comment more...

31 градуса по Фаренхайт – що е то?

by on дек.25, 2017, under Ученици

Коледните празници са идеален повод да смесим магическото с парзничното, да повярваме, че приказките са реалност, да ги преживеем и да се потопим в техните лабиринти. Тазгодишният коледен концерт на ЕГ „Бертолт Брехт“ ни даде още една причина да се усмихнем, да потърсим коледния дух в себе си, да излъчваме топлина и с нея да заразяваме останалите. Оригиналният сценарий на г-жа Влахова съчетава модерно и традиционнно, за да покаже неразривната връзка между минало и съвремие, приемствеността между хората.

Заглавието на пиесата е „31 градуса по Фаренхайт“. Интересно е, че сюжетът на спектакъла е продължение на миналогодишния – „Корен квадратен от любовта“, но докато миналата година сюжетната линия се концентрираше върху отношенията между две сестри, то тази година идеята се разгръща около разтопяването на ледовете в сърцата на хората и отварянето им за любовта. Впечатляващи са идеите, вложени в постановката, свързани с Щуреца-разказвач в ролята на Ани Налбантова. Легенди гласят, че щурците са митични създания, които съобщават на бог за човешкото земно присъствие, песента на щурците е символ на изкуството, а изкуството само по себе си въплъщава нещата, които нямат материален облик, но струват много. Змеят, от друга страна, присъства във фолклора като носител на огъня в себе си, противопоставяйки се чрез него на зимата, студа. Любовта между младите сърца, между Змея и неговата възлюбена – Йоан и Грета – и младежите Божидар и Мария пламва съвсем неочаквано, внушавайки, че топлите чувства са по-силни от мразовитото време. В ролята на сестра и помощница на Грета влиза Ваня от 11г клас, която поема риск, пускайки сестра си сама в нощта в името на любовта, на личното й щастие.

Какво би бил празничният концерт без Леонард Кирилов в ролята на суфльор, имащ задачата да представи света такъв, какъвто е сега – мобилен, дигитален, но и проблематичен поради лъжливото общуване между хората. Не можем да пропуснем и Анатоли Гьонов, който зарази публиката с ентусиазма си и постави началото на представлението с въпросите „Защо навън е толкова студено“ и „Защо термометърът ми е тотално объркан?“.

Г-жа Велка Недялкова даде лъч светлина в объркването на Анатоли и поясни, че термометърът отчита правилната температура – 31 градуса по Фаренхайт е точката на замръзване. На финала всеки получи шанс да извлече собствена поука от приказката. Певческите таланти, както и ученическите хореографии на Ивелина Караянева с танца на технологиите, Силвия Найденова с танца на змейското семейство и Димитър от 11в с танца на старите кумове, допринесоха за положителните емоции по време на представлението. Специално участие взе и Васил Златанов със своето виртуозно изпълнение на акордеон.

За творческата работа г-жа Влахова споделя, че да работиш с учениците е предизвикателство, но и истинско удоволствие. Този процес обогатява и се основава на взаимно доверие и отговорност. Актьорите споделят, че зад сцената невинаги е розово, но пък постоянно се забавляват, а сценичната си треска „удавят в чай или горещ шоколад“. Посланието, което остава в сърцата на зрителите след концерта, е радостта, че сме живи и се усмихваме един на друг.

Диляна Желязкова 12в, Натали Калпакова 12в – репортери на в. „Обектив“

Leave a Comment more...

Едно свободно място в IX и едно свободно място в X

by on дек.19, 2017, under Ученици

Ha ocнование чл. 104, aл. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. зa opганизация на дейностите в училищното образование се обявява по 1 свободно място в в IX и X в ЕГ „Бертолт Брехт“, освободени на 15.12.2017 г. За повече информация тук

Leave a Comment more...

Двама ученици от ЕГ „Б. Брехт“ – с медали на кикбокс турнир в София

by on дек.18, 2017, under Ученици

Михаeл Вергиев и Стефан Аджов дебютираха в събота – 10 декември, в коледния кикбокс турнир, организиран от Клуб „Иккен“. В съперничество с 575 състезатели от 20 клуба в страната, нашите момчета завоюваха сребърен и бронзов медал, всеки в своята категория.

Деветокласникът Михаeл Вергиев завоюва второ място и сребърен медал в пойнтфайтинг контакт – юноши младша и старша възраст, категория 52 кг, а осмокласникът Стефан Аджов – трето място и бронзов медал в категория 47 кг.
За Стефчо това е третият медал в рамките на 6 дни, след златото и среброто от Гранд При карате до.
Двете момчета са възпитаници на Спортен клуб „Спартак Пазарджик , 2014″.

Браво, момчета!
Пожелаваме ви успех!

Leave a Comment more...

Младежи работят за устойчиво развитие

by on дек.12, 2017, under Ученици

В периода от 25.11 до 02.12.2017г. се проведе третата и предпоследна част от проекта „Youthtopia“ 2020 по европейската програма Еразъм + .

Целта на проекта е да се създаде град на бъдещето, а конкретната тема на работа на третата среща, състояла се в гр. Грьонинген, Нидерландия, бе екологичното развитие на гореспоменатия град.

Младежи от шест държави – България, Нидерландия, Испания, Италия, Франция и Турция, бяха разпределени в няколко групи, всяка имаща своя собствена задача и цел.

Петима ученици от единадесети( Николай Янъков, Кристиан Мишев) и дванадесети( Спас Спасов, Петя Лазова и Цветан Карабойчев) клас и четирима учители представляваха нашата държава, като по мнение на чуждестранните учители, са били живецът на проекта.

Освен работата по проекта, учениците създадоха нови приятелства и изживяха една невероятна седмица, изпълнена с приключения, голяма доза вдъхновение и малко работа!

Репортери на в. „Обектив“: Петя Лазова, Цветан Карабойчев и Спас Спасов

Leave a Comment more...

Пътят нагоре

by on ное.29, 2017, under Ученици

17 ноември, петък. Последен час. Вече сме нетърпеливи да отпътуваме. Екскурзия! Ура! 13.20 8д/е/ж  качваме се на автобуса, проверка на присъстващите и хайде-е.
Пътят е дълъг и труден, но пък е забавно – музика, смях, запознанства……
16.00, в центъра на гр. Банско, Паметника на Паисий, Веляновата Къща. Българска възрожденска къща ли е това? Гледаме изрисуваната стена и се пренасяме във Венеция, на Босфора. Вдъхновяваме се. А сега накъде? Горещ минерален басейн ни чака в хотел “Орфей“. И колко забавно е да се плацикаме, да скачаме във водата, да пръксаме госпожата. Изтощени от дългия ден, обаче не заспиваме, искаме да се събираме по стаите. Но-о “полицията“ пази. И-и до сутринта.

Кой спал, кой не спал в 8.30 потегляме към гр. Благоевград, Американски университет в България. Очакват ни. Посрещат ни още на паркинга. Ле-ле! Това е цял град!

В аулата ни разказват за обучението, средата на живот, студентите, възможностите… Колко врати се отварят пред нас! И очите ни се отварят! И душите ни ликуват!

Въодушевени и одухотворени обратно към Пазарджик. Село Белчин, крепостта Цари Мали град – е- е това си е възвишение. Пътят е стръмен. С пъшкане, охкане гоним всички дяволи, за да се насладим на това ангелско място и усетим сигурността и свободата сред българската крепост и природа. Ах-ах!

Вдъхновение. Въодушевление. Възвишение.

Leave a Comment more...

Свободно място в VIII клас

by on ное.27, 2017, under Ученици

Ha ocнование чл. 104, aл. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. зa opганизация на дейностите в училищното образование се обявява свободно мястов ЕГ „Бертолт Брехт“, освободено на 22.11.2017 г. За повече информация тук.

Leave a Comment more...

Наш ученик грабна пореден златен медал

by on ное.09, 2017, under Ученици

От Национален турнир по шотокан карате – до, Купа Плевен 2017 с два медала се завърна нашият ученик Стефан Аджов. Едно първо и едно трето място е завоювал той в две различни дисциплини.
Стефан е в 8 з клас и тренира карате от три години в пазарджишкия спортен клуб „Спартак Пазарджик – 2014″. Това не са първите му победи – има призови места в почти всички турнири и състезания, в които е участвал, като най-голямото му отличие досега е от Европейското първенство в гр. Суботица – Сърбия, през месец май т.г., където става европейски шампион и печели златната европейска купа.

Leave a Comment more...

1-ви ноември 2017 г. в Пазарджик

by on ное.04, 2017, under Ученици

Информационен бюлетин на клуб „Обектив“ – ТУК

Датата Първи ноември е всеизвестна сред българския народ. Това е денят, в който цялата нация отдава почит на славните ни будители , обединили народа ни през Възраждането.
Будителите са възвишени хора с жива душа и изпълнен с увереност поглед, с който успяват да пробудят цял народ и да го поведат по пътя на свободата и славата.

В град Пазарджик бе проведено факелно шествие за Деня на народните будители. Пищни венци и цветя са поставени на паметниците на Христо Ботев, Васил Левски, Св.Св. Кирил и Методи. Шествието се състоя от три лъча, които тръгват в 17:30 ч. от различни паметници и продължават по бул.”България”.
Танцов състав „Чавдар“ участва в шествието в пълен състав. Както народните танцьори, така и малки деца носеха факли в ръка и гордо развяваха българското знаме.
Млади и стари заедно изразиха своята почит и уважение към героите на България!

За Вас от мястото на събитието предадоха репортерите на в. „Обектив” Ивет Кънчева, Оливия Клинчарова, Ангела Георгиевска.

Leave a Comment more...

Среща с писателя Николай Табаков и представяне на романа му „Ветровете ни мраморни“

by on окт.31, 2017, under Ученици

В Залата на архитектите, община Пазарджик, на 24.10.2017 г. беше представен новият роман на Николай Табаков – „Ветровете ни мраморни“. Литературната среща с писателя беше инициирана и организирана от община Пазарджик, Регионално управление на образованието (РУО). Организаторите на събитието – г-жа Валентина Кайтазова (началник на РУО, гр. Пазарджик) и г-жа Галина Цанева (експерт по БЕЛ в РУО) приветстваха писателя и представиха свое мнение за последната му книга. Г-н Табаков не гостува за първи път в нашия град – преди 4 години присъствахме на представянето на романа му „Да“ в Художествена галерия, гр. Пазарджик. „Ветровете ни мраморни“ беше поднесена на посетителите в разбираем и изчерпателен анализ, дело на литературния изследовател г-н Никола Иванов.

Основната тема на романа е връзката Европа – България, като авторът представя в 13 глави живота на 10 видни европейци – политици, интелектуалци, хора на точните науки и др. – и на 3-ма българи. Според г-н Никола Иванов това е роман, след чието прочитане човек става по-богат, което е именно индикатор за качествена книга, струваща си отделеното й време.
Завършил българска филология в Софийския университет, авторът Николай Табаков смята литературата за основата на всички други изкуства- без нея не биха могли да просъществуват нито операта, нито театърът, нито киното. От подобни срещи с български интелектуалци бихме могли да получим ценни знания, съвети, дори опит. Затова не бива нас, учениците, да ни мързи и да ходим с неохота на такива събития. Пожелаваме на г-н Табаков да постига все по-високи успехи занапред! За вас предадоха от срещата репортерите на в. „Обектив”.
Мария Димитрова, 12.б клас, Ангела Георгиевска, 12.б клас

Leave a Comment more...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

by on окт.03, 2017, under Ученици

Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/, публикуван в ДВ. Бр. 34 от 28 април 2017 г., във връзка с чл. 17, ал.4 от ППЗСПД, Ви уведомяваме, че вече не е необходимо да се предоставят удостоверения от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик за новата учебна година.

Leave a Comment more...

15. 09. 2017 година

by on окт.03, 2017, under Ученици

Тазгодишното откриване на учебната година беше изключително вълнуващо и емоционално. Учениците от гимназията ни отново показаха много таланти в различни сфери- пяха и рецитираха, поздравяваха на различни езици.
В този ден безспорно най–развълнувани бяха осмокласниците. С голямо нетърпение те за първи път прекрачиха прага на нашето училище и бяха въведени през слънчевата му врата от ентусиазираните дванадесетокласници. Те от своя страна с носталгия посрещнаха последния си първи учебен ден.

Програмата тази година беше подготвена от учителите Бойка Лумбева и Елена Бояджиева, а дванадесетокласниците реализираха вдъхновено сценария. Благодарим на водещите 12-класници Димитър Динев, Цвети Лазарова и Натали Балабанова, които ни заредиха с празнично настроение и нова доза ентусиазъм за успехи. Безспорно най-емоционалната част от програмата беше изпълнението на Васил Найденов, Жулиета Тандова и Деян Гергинов, които представиха авторската си песен, посветена на България и днешната необходимост от пробуждането на народа ни. Те показаха, че българският дух е жив и за България има надежда.

Емоционални, красиви и енергични, учениците на ЕГ,,Б.Брехт’’ посрещнаха с трепет новото учебно изпитание. Вестник ,,Обектив’’ на всички пожелава очакванията им да се оправдаят и това да бъде най-успешната и незабравима учебна година. Успех!
Репортер: Цветелина Лазарова, 12.д клас
Фоторепортер: Пламен Тотев, 11. клас

Leave a Comment more...



Откриване на новата учебната година

by on сеп.07, 2017, under Ученици

Да се срещнем в утрото на 15 септември от 8.45 ч.
в училищния двор и заедно да поставим началото
на новата 2017/2018 учебна  година!


 

От изгрева до залеза в безкрая
ваканцията мина тичешком.
Оплетени от слънчева омая
и ето ни пред родния ни дом.
Училище, кажи с каква магия
привличаш в този ден на есента?
Защо за теб сърцето лудо бие,
за теб е всяка дума в песента?

И ето – всичко преживяно оживява,
всичко придобива дух и глас.
Училището сякаш зашептява:
„Добре дошъл, приятелю, за първи час!”

На вниманието на всички ученици!
Всички нарушители, които си позволят замеряне с моркови, ще бъдат санкционирани!
Информацията за тези прояви ще бъде снета от видеокамерите на училището.
Нека празникът бъде весел за всички!

Leave a Comment more...

Разпределение на учениците от осми клас по паралелки за учебната 2017-2018 година

by on сеп.07, 2017, under Ученици

Профил „Чужди езици“ – немски език, английски език

VIIIA  клас

 1. Габриела Николаева Кордева
 2. Георги Иванов Стоев
 3. Евелина Георгиева Гайдарова
 4. Екатерина Димитрова Антонова
 5. Здравка Димитрова Дунгарова
 6. Иван Енчев Чолаков
 7. Ивелина Георгиева Тенкова
 8. Илияна Ангелова Капитанова
 9. Калоян Веселинов Комсийски
 10. Константин Николаев Николов
 11. Кристиан Иванов Темелков
 12. Любомира Ивелинова Ризова
 13. Мартин Огнянов Тасев
 14. Невена Николаева Узунова
 15. Никол Стоилова Тилева
 16. Никола Бориславов Бъндев
 17. Николай Георгиев Добрев
 18. Оля Радославова Цикалова
 19. Паолина Красимирова Стоянова
 20. Полина Георгиева Караджова
 21. Светослав Тодоров Николов
 22. Севделина Лазарова Пенина
 23. София Николова Чобанова
 24. Стилиян Благоев Папазов
 25. Таня Димитрова Благоева
 26.  Цветелина Иванова Гагова

 

VIIIБ  клас

 1. Антоан Руменов Николов
 2. Антонио Иванов Петков
 3. Асен Атанасов Попов
 4. Виктория Иванова Георгиева
 5. Десислава Здравкова Букова
 6. Емил Михайлов Михайлов
 7. Ива Димитрова Кестенова
 8. Ивайла Владимирова Попова
 9. Ивелина Иванова Арнаудска
 10. Ивелина Костадинова Бъндева
 11. Ивона Николаева Караиванова
 12. Йоанна Александрова Танева
 13. Кирил Станимиров Костадинов
 14. Кристина Атанасова Димитрова
 15. Мария Иванова Дангова
 16. Меги Костадинова Иванчева
 17. Михаела Василева Джунева
 18. Михаела Василева Иванова
 19. Надя Димитрова Козарева
 20. Найден Иванов Гатев
 21. Никол Асенова Иванова
 22. Никол Дианова Георгиева
 23. Никола Петьов Кънчев
 24. Радослав Янакиев Моллов
 25. Цветелина Фердинандова Кърджийска
 26. Яна Димитрова Васева

 

VIIIВ  клас

 1. Анелия Стефанова Кидонова
 2. Антония Каменова Берова
 3. Борислав Руменов Гарчев
 4. Виктория Василева Димитрова
 5. Габриела Тодорова Карушева
 6. Гергана Василева Телбизова
 7. Димитър Георгиев Терзиев
 8. Здравко Александров Мерджанов
 9. Иванка Цветанова Златанова
 10. Илиана Йорданова Зафирова 
 11. Кристина Милкова Георгиева
 12. Кристина Петьова Кечева
 13. Маргарита Николова Хубенова
 14. Мария Атанасова Кокова
 15. Мартин Бориславов Чавдаров
 16. Мартин Георгиев Чалъков
 17. Микаил Росенов Джамбазов
 18. Моника Красимирова Стефанова
 19. Нели Анчева Байрактарова
 20. Николай Георгиев Латев
 21. Николай Иванов Няголов
 22. Нина Георгиева Кънева
 23. Огнян Стоянов Стойков
 24. Станислава Петрова Петрова
 25. Христия Лазарова Бейкова
 26. Явора Георгиева Загорска

 

VIIIГ  клас

 1. Адриана Димитрова Андреева
 2. Анджелина Спасова Шопова
 3. Атанас Руменов Янъков
 4. Борислава Христова Петрова
 5. Габриела Ангелова Велева
 6. Георги Димитров Попов
 7. Георги Фиданов Фиданов
 8. Десислава Йорданова Пенкова
 9. Джесика Денда
 10. Димитрина Петрова Филипова
 11. Димитър Василев Пенчев
 12. Емона Емилова Василева
 13. Зорница Валентинова Шопова
 14. Ивана Петрова Каменска
 15. Йордан Ангелов Манов
 16. Костадин Костадинов Иванов
 17. Мариана Албенкова Кушлова
 18. Надя Атанасова Вълчева
 19. Ния Николаева Арабова
 20. Павела Георгиева Караджова
 21. Полина Лалкова Пандева
 22. Ралица Радославова Стоева
 23. Симона Емилова Николова
 24. Станислав Костадинов Лазаров
 25. Стефан Василев Кърджев
 26. Теодора Веселинова Фотева

Профил Профил „Чужди езици“ –английски език, немски език

 VIIIД  клас

 1. Александра Асенова Делииванова
 2. Ана – Мария Ненкова Годжевъргова
 3. Ангел Добринов Ненов
 4. Анита Руменова Рамова
 5. Божидара Ангелова Харалампиева
 6. Борис Иванов Иванов
 7. Георги Петров Цветанов
 8. Дебора Иванов Лулчева
 9. Денис Динков Кушев
 10. Жан  Лазаров Андреев
 11. Желязко Кирилов Жечев
 12. Зорница Петрова Панова
 13. Ивелина Иванова Хрисина
 14. Ирена Георгиева Златанова
 15. Йоана Славчева Малинова
 16. Калояна Костадинова Тошева
 17. Кристина Людмилова Асенова
 18. Лилия Тодорова Кехайова
 19. Наталия Руменова Ангелова
 20. Николай Николаев Помаков
 21. Петя Йорданова Стефанова
 22. Пламена Запрянова Генкова
 23. Симона Ангелова Груева
 24. Симона Димитрова Нанева
 25. Сияна Петрова Димитракова
 26. Станислава Александрова Медарова
 27. Цветина Георгиева Петрова

VIIIЕ  клас

 1. Александър Панайотов Димитров
 2. Ангел Николаев Сестримски
 3. Анна Валентинова Велева
 4. Валерия Николаева Терзиева
 5. Васил Валентинов Велев
 6. Димитър Захариев Караминов
 7. Елина Мирославова Куманова
 8. Елиф Хюсеин Йешин
 9. Иванка Илиева Караджова
 10. Йоана Йорданова Чавдарова
 11. Кристина Красимирова Маринкова
 12. Лилия Атанасова Петрова
 13. Марина Стефанова Янева
 14. Мария Василева Савова
 15. Мария Младенова Маркова
 16. Мартин Димитров Сталев
 17. Мартин Любомиров Михайлов
 18. Мартина Николаева Тряскова
 19. Милена Ивова Рангелова
 20. Мина Александрова Стоянова
 21. Михаела Стоянова Зонова
 22. Невена Илиева Фиркова
 23. Нели Павлова Божкова
 24. Паула – Мария Георгиева Ангелова
 25. Петър Бориславов Петров
 26. Симона Неджимиева Пашова
 27. Стела Христова Христова

Профил: „Чужди езици“ – английски език, френски език

VIIIЖ  клас

 1. Анна – Мария Тодорова Гагова
 2. Асен Ангелов Николов
 3. Божидар Недков Векилов
 4. Даниел Емилианов Венчев
 5. Даниела Стоянова Младенова
 6. Деяна Борисова Георгиева
 7. Жанина Атанасова Мичева
 8. Звезделина Емилова Бързакова
 9. Зонка Янакиева Кочева
 10. Ирен Николаева Ракова
 11. Йоана Благова Тонева
 12. Калоян Георгиев Джоков
 13. Мария Баликов
 14. Мария Спасова Димова
 15. Мехмед Ефтимов Бозев
 16. Мирослава Николаева Дапкова
 17. Михаела Димитрова Боюклиева
 18. Николай Николаев Пунчев
 19. Петър Александров Петров
 20. Петя Николаева Кендерова
 21. Ралица Стоянова Пенова
 22. Рени Николаева Кирова
 23. Стефан Костадинов Деянов
 24. Стоян Иванов Стоянов
 25. Теодор Георгиев Радев
 26. Тодор Цанков Близнаков

 Профил „Чужди езици“ – френски език, английски език

 VIIIЗ  клас

 1. Александър Кирилов Янков
 2. Анна Иванова Сербезова
 3. Благовест Петров Златанов
 4. Божидара Красимирова Болчева
 5. Васил Иванов Ангелов
 6. Георги Чавдаров Караджов
 7. Давид Димитров Минков
 8. Десислава Иванова Илиева
 9. Деян Димитров Шиков
 10. Димитрийка Иванова Пампова
 11. Димитрия Йорданова Паунова
 12. Иван Петков Василев
 13. Ивана Маринова Котовска
 14. Йоана – Преслава Ангелова Арабаджийска
 15. Йоана Веселинова Стоицева
 16. Йоана Стоянова Костова
 17. Мариела Петрова Джалева
 18. Мария Йорданова Димова
 19. Мария Спасова Михайлова
 20. Миро Симеонов Атев
 21. Нона Петрова Бошева
 22. Пейчо Валентинов Пейчев
 23. Полин Паунова Лазарова
 24. Спас Димитров Димитров
 25. Стефалина Костадинова Христоскова
 26. Стефан Илков Аджов
Leave a Comment more...

Важно съобщение за учениците от VІІІ клас!!!

by on сеп.05, 2017, under Ученици

Важно съобщение за учениците от VІІІ клас!!!

Заплащането на учебниците по чужд език ще се проведе в срок до 12.09.2017г. при касиер-домакина на първия етаж на ЕГ.
Телефон за връзка: 0884 213 814 – П.Търкаланова

2 Comments more...

Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter